REGULAMIN KONKURSU
 
1. Celem konkursu jest:
Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
2. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy– szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8.
4. Każdy uczestnik  powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).
5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:  imię i nazwisko autora, kategorię wiekową i klasę, nazwę szkoły.
6.  Szopkę należy dostarczyć do 12.12.2019 r. do organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania pracy.
Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
2. Spośród prac Komisja Konkursowa wyłoni trzy, które zostaną  nagrodzone. 
3. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: 
ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów:
wkład pracy;
estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; 
walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
 
ORGANIZATORZY: Panie:  Wioletta Zakrzewska ( nauczyciel plastyki) i Sylwia Narewska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).                                     
                                                                                      Zapraszamy!