Od września do grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej im. St. Palczewskiego Zespołu Szkół w Drygałach realizowano projekt „Energię oszczędzamy - środowisku pomagamy”. 
 
W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania:
 1. Udział w akcji Jesienne Sprzątanie Świata pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę”. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców  sprzątali  tereny leśne wyznaczone przez Nadleśnictwo Drygały. W efekcie uprzątnięto obrzeża pobliskich lasów leśnictw: Dzikowo, Lisy, Nitki i Wilczy Las. W dniu 02 października 2012r. 180 uczniów pod kierunkiem 18 nauczycieli  wzięło udział w w/w akcji. W tym celu nawiązana została współpraca z Nadleśnictwem Drygały oraz Urzędem Miejskim w Białej Piskiej. Wspólnie z Nadleśnictwem Drygały ustalone zostały tereny leśne do sprzątania. Wyjście do lasu poprzedziły przeprowadzone przez nauczycieli pogadanki dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania, a leśnicy przeprowadzili pogadanki na temat wpływu śmieci na ekosystem lasu oraz różnorodności organizmów roślinnych i zwierzęcych w pobliskich lasach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość zebranych odpadów (25 worków 60-litrowych). 
 2. Zajęcia z edukacji ekologicznej: 
  W ramach zajęć z edukacji ekologicznej przeprowadzono pogadanki na temat:
  • Źródła zanieczyszczeń środowiska,
  • Energia odnawialna i nieodnawialna – rodzaje, wpływ na środowisko,
  • Sposoby oszczędzania energii,
  • Różnorodność biologiczna organizmów roślinnych i zwierzęcych w mini ogrodzie szkolnym - rozpoznawanie i obserwacja poszczególnych gatunków oraz ich wymagania życiowe (zakupiono 4 lornetki do pracowni przyrodniczej),
  • Przygotowaliśmy ulotki propagujące oszczędzanie energii elektrycznej,
  • Sporządziliśmy wykaz działań – codziennych zachowań ograniczających zużycie energii.
  • Zakupiliśmy literaturę do pracowni przyrodniczej tematycznie związanej z ochroną i pięknem przyrody 
 3. Konkursy szkolne:
  • szkolny konkurs na najciekawsze hasło promujące odnawialne źródła energii,
  • szkolny konkurs na uszczelkę pod hasłem „Zamykaj okna i drzwi, bo ciepło ucieka Ci”,
  • szkolny konkurs informatyczny na najciekawszą prezentację na temat: „Odnawialne źródła energii” (kl.IV-VI SP).
   Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 4. Odbyły się wycieczki po najbliższej okolicy w celu poznania różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt.
 5. Zakupiono  literaturę do pracowni przyrodniczej, którą uczniowie wykorzystują zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Dzięki niej mogą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze.
 6. W  ramach ewaluacji projektu edukacyjnego zorganizowano wystawę ogólnoszkolną, na której wyeksponowane były najciekawsze prace z w/w konkursów, a na apelu szkolnym wręczono nagrody dla laureatów przeprowadzonych konkursów ekologicznych. 
Efekt końcowy:
  • czyste tereny leśne i teren przy szkole,
  • zakupiona literatura przyrodnicza do pracowni,
  • wzrost świadomości ekologicznej uczniów,
  • możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez prezentację swoich uzdolnień 
 Realizacja projektu wyposażyła uczniów w nowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej, uwrażliwiła uczniów na potrzeby najbliższego środowiska.