W Słowniku Pedagogicznym profilaktykę określa się jako: „ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi.”

Szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka wśród młodych ludzi, u których kształtuje się hierarchia wartości, doskonalą się relacje z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności siebie oraz kształcą się skomplikowane procesy myślowe. To trudny okres dla każdego nastolatka. Większość jednak sobie radzi z problemami wieku dorastania przede wszystkim wtedy, gdy w ich środowisku obowiązują jasne reguły postępowania oraz, gdy są w nim osoby, na których młody człowiek mógłby się wzorować.

Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie negatywnym zjawiskom. Odpowiedzialność za wychowanie swojego potomstwa ponoszą rodzice. To oni pełnią podstawowe funkcje zapobiegawcze. Szkoła jako instytucja wspierająca działania rodziny pomaga im w tym.

Stąd podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym.

 

Realizowane programy  profilaktyczne w Zespole Szkół w Drygałach:

Szkoła bez przemocy - rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012. Społeczny program pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego głównym celem  było  zwiększenie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz  skuteczne zapobieganie wzrostowi agresji i przemocy w szkole.

Zachowaj Trzeźwy Umysł - ogólnopolski program realizowany w szkole od 2008 roku, którego celem jest promowanie wartościowych przedsięwzięć zdrowotnych i sportu, wzmacnianie więzi z rodzicami poprzez bliższe poznanie ich zainteresowań, marzeń czy sposobów rozwiązywania trudnych spraw, dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników, budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń poprzez obustronne poznawanie zainteresowań i oczekiwań oraz dostarczanie rzetelnej wiedzy o negatywnym wpływie używek na młody organizm, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu i narkotyków.

Stop cyberprzemocy – program edukacyjno profilaktyczny realizowany od roku szkolnego 2013/2014. W ramach programu realizowane są działania medialne i edukacyjne poświęcone problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów komórkowych. Przekaz kampanii STOP Cyberprzemocy promuje wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców ofertę Helpline.org.pl.

Narkotyki ? To mnie nie kreci! – kampania ogólnopolska realizowana w naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014. Celem było dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. Kampania była skierowana do młodzieży gimnazjalnej, która szczególnie narażona jest na zachowania ryzykowne.

Akademia dojrzewania - program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt z gimnazjum. Realizowany w szkole od 2013 roku, którego celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania, a także zachęcenie uczennic do refleksji i dyskusji z rówieśnikami o sprawach seksualności i miłości.

Bezpiecznie z sierżantem Bobrem Program , którego główną postacią jest Sierżant Bóbr uczący pierwszaków zasad bezpieczeństwa. Opowiada o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci i jak ich unikać. Program realizowany jest cyklicznie.

Przyjaciele Zippiego - program, który doskonali u najmłodszych dzieci zdolności dawania sobie rady z trudnościami. Rozwija umiejętności społeczne i asertywność oraz sprawia, że są lepiej przygotowane i zdolne do pomagania innym w ich problemach. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 i 7 lat. Realizowany był w roku szkolnym 2011/2012.

„Bezpieczny pierwszoklasista” – program dotyczący bezpieczeństwa uczniów klas I w drodze do szkoły, ze szkoły, w domu, na placu zabaw i w sieci. Prowadzony był w roku szkolnym 2013/2014 z uczniami klas pierwszych.

„Jesteśmy Razem” - gminny program edukacyjno - profilaktyczny realizowany w latach 2009-2011, którego celem było propagowanie trzeźwego modelu życia jako świadomego wyboru oraz propagowanie pozalekcyjnej działalności sportowej. W roku 2011 program ten uległ ewaluacji i obecnie jest cyklicznie realizowany pod nazwą : „Mazurskim szlakiem”.

„Tydzień dla serca” – akcja edukacyjno-profilaktyczna, której pomysłodawcami są nauczyciele gimnazjum. Prowadzona jest cyklicznie w szkole od 2007 roku. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i kształtowanie świadomości negatywnego działania środków psychoaktywnych, minimalizowanie niebezpieczeństwa zachowań ryzykownych wśród młodzieży i wzmacnianie czynników chroniących, promocja zdrowego stylu życia.

 

Nasi partnerzy wspierający nas w działaniach profilaktycznych:

Teatr  „Kurtyna” z Krakowa i jego oferta przedstawień profilaktycznych.

Agencja artystyczna Joanna w Kielcach.

Fundacja „Głos Ewangelii” – Leszek Korzeniecki i jego warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Urząd Miejski w Białej Piskiej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piszu.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Białej Piskiej.

Komisariat Policji w Białej Piskiej.

Sąd Rejonowy w Szczytnie oddział Pisz.