baner glowny sp 02

 

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów - zajęcia komputerowe klas IV - VI
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

  2. Nauczyciel ma za zadanie:

   • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

   • udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

   • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

   • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

  4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej lub testów online, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.

  • Pracę klasową / test online planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne.

  • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej / teście online, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  • Przed pracą klasową / testem online nauczyciel podaje ich zakres programowy.

  • Pracę klasową / test online może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

  • Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej/ testu online, ich poprawy oraz sposób przechowywania są zgodne z ZOW.

  • Praca klasowa / test online umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z ZOW.

  • Zadania z pracy klasowej / testu online są przez nauczyciela omawiane po ich sprawdzeniu.

 1. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego (ZOW).

  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje ZOW.


 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

  • wartość merytoryczną,

  • stopień zaangażowanie w wykonanie ćwiczenia,

  • dokładność wykonania polecenia,

  • staranność i estetykę.

 1. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

  • prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,

  • sposób formułowania wypowiedzi.

 1. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela, np. w Teczce ucznia), w zeszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela.

  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów ZOW.

  • Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.

  • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

  • Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika multimedialnego, zeszytu, zbioru zadań, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

  • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów ZOW.

 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

  • wartość merytoryczną pracy,

  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

  • estetykę wykonania,

  • wkład pracy ucznia,

  • sposób prezentacji,

  • oryginalność i pomysłowość pracy.

 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w ZOW.

 1. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego
 1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

 2. Zgodnie z zapisami ZOW nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

   • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych i informatyki,

   • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

   • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

   • trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określają ZOW.

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

 2. Ocen z odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.

 3. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

 5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

 6. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować przepisy ZOW.

 7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy ZOW i rozporządzenia MEN.

 1. Zasady badania wyników nauczania
 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

 2. Badanie to może odbywać się w trzech etapach:

  • diagnozy wstępnej,

  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

  • diagnozy na koniec roku szkolnego.

 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

 1. Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych i informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zawarte są w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do zasad oceniania przedmiotowego.

Opracował: Teresa Chrostowska