baner glowny sp 02

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

INFORMATYKA

Gimnazjum

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).

  2. Nauczyciel ma za zadanie:

   • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

   • udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

   • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

   • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

  4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 1. Wymagania przedmiotowe

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

–    posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program z informatyki w gimnazjum, reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy informatycznej i osiąga sukcesy, samodzielnie i twórczo rozwija zainteresowania informatyczne, biegle posługuje się wiadomościami z informatyki (obsługuje komputer w stopniu zaawansowanym, np. programy: do edycji tekstu i grafiki, arkusz kalkulacyjny, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania na lekcjach, w pracach domowych, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystał swoją wiedzę, np. napisał program edukacyjny, stworzył własną stronę WWW lub cykl prezentacji na wysokim poziomie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

–    opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych obowiązujących w gimnazjum. Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych ćwiczeń oraz posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną. W całości opanował materiał z zakresu nauczania w danej klasie. Ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę informatyczną do rozwiązania zadań i problemów w różnych sytuacjach. Jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo wywiązuje się ze wszystkich zadań, jest aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie i efektywnie współdziała w grupie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

–    opanował wiadomości i umiejętności informatyczne w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie problemów z informatyki przewidzianych w programie nauczania gimnazjum, poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na ich realizację, jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu. Wykazuje postępy w swojej pracy, ale wszystkich umiejętności określonych w programie informatyki. Zdarza mu się nie wykonać pracy przed końcem lekcji, czasem przekracza terminy. Większość jego prac praktycznych spełnia wymagania podane przez nauczyciela na ocenę dobrą.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

–    opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki w gimnazjum umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy nauczyciela), wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy nauczyciela. Potrafi samodzielnie wykonać większość zadań wymaganych przez nauczyciela na ocenę dostateczną. Stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy wielu swoich pracach.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

–    wykonuje proste zadania, pracuje niesystematycznie, ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki. Nie korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych.

 1. Wymagania na poszczególne oceny zachowania uczniów

Na lekcjach informatyki należy przywiązywać szczególną wagę do postaw uczniów i kwestii wychowawczych, etycznych, komunikacji międzyludzkiej i właściwej komunikacji za pomocą komputera.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

–    podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych potrzebuje mobilizowania oraz pomocy ze strony nauczyciela i innych osób,

–    rzadko przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej,

–    cechuje się niewielką samodzielnością, wykonane zadania są niezbyt estetyczne,

–    choć słabo zaangażowany w pracę klasy czy grupy, stara się jednak dostosować do powstałych sytuacji,

–    rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie zawsze umie okazać szacunek innym członkom grupy,

–    nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

–    podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych zazwyczaj stara się być samodzielny, brak mu jednak staranności i systematyczności w działaniu,

–    zazwyczaj przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej,

–    wybiera z dostępnych źródeł te informacje, które można wykorzystać w pracy,

–    jest zaangażowany w pracę grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny,

–    czasami zachęca do dobrej komunikacji w grupie, zazwyczaj odnosi się z szacunkiem do innych,

–    jeszcze niezbyt efektywnie wykorzystuje czas pracy,

–    dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

–    podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych jest samodzielny,

–    zawsze przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej,

–    jest zaangażowany w pracę grupy, zazwyczaj odpowiedzialny i aktywny, zachęca innych do działania,

–    często zachęca do dobrej komunikacji w grupie, odnosi się z szacunkiem do innych, jest skłonny do kompromisu,

–    racjonalnie wykorzystuje czas pracy,

–    prawidłowo organizuje stanowisko pracy oraz przeprowadza krótką gimnastykę relaksacyjną.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

–    samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne przewidziane programem oraz jest operatywny w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach,

–    bierze udział w ustalaniu zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i jednocześnie dba o ich przestrzeganie przez innych uczniów,

–    jest zaangażowany w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, skutecznie motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności,

–    zachęca do dobrej komunikacji w grupie, wyraża uznanie dla cudzych pomysłów i ich autorów,

–    podczas wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością,

–    przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, wykonuje prace długoterminowe,

–    dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych uzdolnień,

–    dostosowuje stanowisko pracy do potrzeb, przestrzegając przy tym wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy,

–    przestrzega zasad poszanowania własności intelektualnej – szanuje pracę wykonaną przez innych, używa tylko licencjonowanego oprogramowania,

–    przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć,

–    wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach,

–    odnosi sukcesy w konkursach informatycznych.

 1. Wspieranie indywidualnych potrzeb uczniów - pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach lekcji informatyki

Przez specjalne (specyficzne) potrzeby edukacyjne należy rozumieć te potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się. Wszelka pomoc udzielana uczniowi odbywa się w ramach prowadzonych zajęć, za organizację których odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe.

Dostosowanie wymagań precyzuje się przede wszystkim na podstawie opinii lub orzeczenia, w którym określone są zalecenia do pracy z uczniem i potrzebny zakres dostosowań. Pozostałe dostosowania wynikają z rozpoznanych i określonych w trakcie zajęć potrzeb ucznia. Obowiązkiem nauczyciela przedmiotu jest ustalenie zakresu podejmowanych na zajęciach działań w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb ucznia.

    1. Propozycje organizacji pracy ucznia:

 • uczeń zajmuje miejsce blisko nauczyciela

 • uczeń zajmuje miejsce obok ucznia spokojnego

 • uczeń zajmuje miejsce obok ucznia zdolnego

    1. Propozycje form pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

 • zespołowa

    1. Propozycje działań podejmowanych na zajęciach informatyki wobec ucznia z obniżonymi możliwościami intelektualnymi:

 • ograniczyć treści do podstawy programowej;

 • ograniczyć liczbę ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć;

 • polecenia i zadania dostosowywać adekwatnie do możliwości ucznia;

 • podawać polecenia w prostej formie;

 • unikać pytań problemowych;

 • pomagać, dodatkowo instruować podczas wykonywania ćwiczeń;

 • wyrabiać samodzielność myślenia i działania, wycofując pomoc, gdy uczeń jest w stanie kontynuować zadanie samodzielnie;

 • organizować pracę w grupach dwuosobowych (pomoc koleżeńska);

 • wyznaczać więcej czasu na utrwalenie materiału;

 • dawać więcej czasu do namysłu i więcej czasu na wykonanie wyznaczonych zadań;

 • kierować odpowiedziami ucznia poprzez pomocnicze pytania;

 • pobudzać do myślenia i tworzenia wielu różnych rozwiązań;

 • dostrzegać starania w zakresie wyrównywania braków w celu budowania pozytywnej samooceny.

    1. Propozycje działań podejmowanych na zajęciach informatyki wobec ucznia z deficytami rozwojowymi:

 • dawać więcej czasu na czytanie;

 • nie wyznaczać ucznia do głośnego czytania na forum klasy;

 • stosować sprawdziany w formie testu wyboru;

 • preferować odpowiedzi ustne;

 • pytania do ucznia kierować precyzyjnie i konkretnie;

 • zwiększyć czas oczekiwania na odpowiedź ucznia po zadanym pytaniu;

 • używać prostych wskazówek, prosić, by uczeń je powtórzył w celu sprawdzenia, czy właściwie je zrozumiał;

 • nie wydawać zbyt wielu poleceń w tym samym czasie, podzielić zadania na części;

 • możliwie jak najczęściej używać pomocy audiowizualnych i interaktywnych;

 • zapisywać najważniejsze punkty na tablicy, by wzmocnić słowne wskazówki;

 • nie omawiać błędów na forum całej klasy.

    1. Propozycje działań podejmowanych na zajęciach informatyki wobec ucznia z upośledzeniem umysłowym:

 • wszechstronnie stymulować rozwój funkcji poznawczych oraz wzbogacać zasób słownictwa na podstawie możliwości ucznia;

 • zindywidualizować metody pracy z uczniem, sposób sprawdzania wiadomości i ich oceniania;

 • włączać ucznia w różne formy aktywności;

 • wspierać mocne strony, dostrzegać i nagradzać osiągnięcia w celu budowania pozytywnej samooceny.

    1. Propozycje działań podejmowanych na zajęciach informatyki wobec ucznia nadpobudliwego ruchowo:

 • ustalić stałe i jednoznaczne zasady;

 • przypominać o obowiązujących zasadach oraz konsekwentnie je respektować;

 • stwarzać dziecku „uporządkowany świat”;

 • stosować krótkie, czytelne komunikaty (upewniać się, czy dziecko słyszy i rozumie nasz przekaz);

 • przykuwać uwagę dziecka;

 • rozkładać trudniejsze zadania na etapy;

 • dzielić dłuższe polecenia na części;

 • ograniczyć dopływ bodźców zewnętrznych;

 • szukać konstruktywnych form rozładowania nadruchliwości;

 • utrwalać pozytywne wzorce zachowania przez pochwałę;

 • stosować przerwy w pracy;

 • nie karać za objawy niezależne od dziecka.

    1. Propozycje działań podejmowanych na zajęciach informatyki wobec ucznia zdolnego:

 • zwiększać stopień trudności zadań i ćwiczeń;

 • dawać dodatkowe zadania;

 • zwiększać wymagania, stosować ostrzejsze kryteria oceniania;

 • przydzielać rolę lidera lub asystenta nauczyciela;

 • zachęcać do czytania fachowych czasopism;

 • powierzać mu pod opiekę na zajęciach uczniów słabszych;

 • przydzielać w formie pracy domowej zadania dodatkowe;

 • zapewnić udział w konkursach i olimpiadach;

Z powyższych propozycji, nauczyciel wybiera odpowiednie punkty pasujące do konkretnego ucznia. Zestaw propozycji może ulec modyfikacji lub rozszerzeniu w zależności od potrzeb.

 1. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej lub testów online, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.

  • Pracę klasową / test online planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne.

  • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej / teście online, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  • Przed pracą klasową / testem online nauczyciel podaje ich zakres programowy.

  • Pracę klasową / test online może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

  • Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej/ testu online, ich poprawy oraz sposób przechowywania są zgodne z ZOW.

  • Praca klasowa / test online umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z ZOW.

  • Zadania z pracy klasowej / testu online są przez nauczyciela omawiane po ich sprawdzeniu.

 1. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego (ZOW).

  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje ZOW.

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

  • wartość merytoryczną,

  • stopień zaangażowanie w wykonanie ćwiczenia,

  • dokładność wykonania polecenia,

  • staranność i estetykę.

 1. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

  • prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,

  • sposób formułowania wypowiedzi.

 1. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela, np. w Teczce ucznia), w zeszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela.

  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów ZOW.

  • Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

  • wartość merytoryczną pracy,

  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

  • estetykę wykonania,

  • wkład pracy ucznia,

  • sposób prezentacji,

  • oryginalność i pomysłowość pracy.

 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w ZOW.

 1. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego
 1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

 2. Zgodnie z zapisami ZOW nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

   • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych i informatyki,

   • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

   • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

   • trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określają ZOW.

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

 2. Ocen z odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.

 3. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

 5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

 6. W przypadku ponad 50% nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować przepisy ZOW.

 7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy ZOW i rozporządzenia MEN.

 1. Zasady badania wyników nauczania
 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

 2. Badanie to może odbywać się w trzech etapach:

  • diagnozy wstępnej,

  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

  • diagnozy na koniec roku szkolnego.

 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

Opracował: Teresa Chrostowska