baner glowny sp 02

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIANIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV – VI

I. Zasady ogólne

 1. W PZO zakłada się, iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych i charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny.

 2. Przedmiotem oceniania są zarówno osiągnięcia, jak i postępy ucznia (szczególnie w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami        w uczeniu się).

 3. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych, specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.

 4. Konkretne efekty pracy uczniów są oceniane według szczegółowych kryteriów.

 5. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela, ustnym lub pi-semnym.

 6. Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy progra-mowej oraz programu nauczania,

 7. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 8. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygod-niowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z wymaga-niami.

 9. Jeżeli uczeń z nieuzasadnionych przyczyn odmawia napisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 10. W uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z negatywnego podej-ścia do obowiązków szkolnych, uczeń ma prawo poprawić ocenę niedo-stateczną z pracy kontrolnej sprawdzającej wiedzę z określonego działu. Uczeń w ciągu semestru może poprawić jedną ocenę pozytywną uzyska-ną za pracę kontrolną. Warunki poprawy ustala z nauczycielem.

 11. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

 12. Prace klasowe są poprzedzone lekcją powtórzeniową.

 13. Testy ortograficzne, dyktanda, krótkie sprawdziany (10 – 15-minutowe) są zapowiadane na lekcji poprzedzającej.

 14. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Jego brak równoznaczny jest z nieprzygotowaniem się do lekcji.

 15. Cztery razy w semestrze uczeń może zgłosić brak zeszytu przed- miotowego lub nieprzygotowanie się do lekcji bez żadnych sankcji.

 16. Za pracę pisemną (praca klasowa, praca domowa) niesamodzielną (m.in. kopiowana z internetu, spisana od innego ucznia lub ze ściągi) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.

 17. Pisemne prace domowe (różnego rodzaju dłuższe wypowiedzi) uczeń jest zobowiązany oddawać w ustalonym terminie. Jeśli praca nie zostanie oddana w terminie, nauczyciel wyznacza nowy termin. Nieoddanie pracy skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 18. Pracą domową jest również przeczytanie lektury, tekstu literackiego.

 19. Prace uczniów gromadzone są w teczkach uczniowskich, do których ma wgląd uczeń i jego rodzice.

 20. Oceny: śródroczna i roczna nie są średnimi arytmetycznymi wszystkich ocen. Podstawą tej oceny są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla ona pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktyw-ność i systematyczność.

 21. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu.

 22. Uczeń może uzyskać z zajęć edukacyjnych wyższą niż przewidywana ocenę roczną. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych są określone w § 35. Statutu Szkoły.

  II. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego

   

  Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:

  • mówienie (opowiadanie twórcze i odtwórcze, kilkuzdaniowa spójna wypowiedź, głos w dyskusji, recytacja, posługiwanie się wiedzą z nauki   o języku i z teorii literatury),
  • czytanie:

- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa,

- ciche ze zrozumieniem,

  • pisanie:

- redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie),

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (dyktanda),

  • znajomość treści lektur obowiązkowych,
  • znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku,
  • inne (rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, realizacja określonych projektów, ocena realizacji zadań w grupie, estetyka zeszytu przedmiotowego, album, słuchowisko, inscenizacja).

III. Sposoby i zasady oceniania poszczególnych umiejętności

  • Mówienie – Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych.
  • Czytanie:

- głośne – Kryteria oceniania czytania głośnego,

- ciche ze zrozumieniem – według liczby uzyskanych punktów przelicza-nych na oceny (podawane przy każdym sprawdzianie).

  • Pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w kla-się) – Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi. Posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi Kryteria oceny dyktand.

Znajomość treści lektur obowiązkowych -  według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny (podawane przy każdym sprawdzianie).

  • RecytacjaKryteria oceny recytacji.
  • Rysunkowe konkretyzacje utworów literackichKryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów.
  • Realizacja określonych projektów – kryteria podawane po realizacji projektu, uwzględniające zasady ustalone przed jego realizacją.
  • Realizacja zadań w grupie kryteria oceny pracy w grupie podawane     na bieżąco, ustalane w zależności od rodzaju zadania do wykonania.

Liczba uzyskanych punktów za sprawdziany jest przeliczana na oceny          w następujący sposób:

100% - 96%         celujący

  95% - 91%         bardzo dobry

  90% - 76%         dobry

  75% - 51%         dostateczny

  50% - 31%         dopuszczający

  30% -   0%         niedostateczny

III. Informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach i postępach

       w nauce

 1. Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymują Kartę ocen pracy ucznia, wklejają ją do zeszytu na ostatniej stronie i na bieżąco nauczyciel odnotowuje w niej otrzymywane oceny. Nauczyciel sprawdza, czy rodzice dokonują podpisów, świadczących o zapoznawaniu się na bieżą-co ze stopniami uczniów.

 2. O osiągnięciach i postępach w nauce uczeń i rodzice informowani są     w formie:

  • oceny (stopień szkolny),

  • oceny opisowej,

  • oceny ustnej.

 3. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest w następujący sposób:

 • Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną.

 • Ocena śródroczna i roczna zależy od przewagi uzyskanych ocen cząstkowych.

 • Decydujący wpływ na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) mają oceny uzyskane za samodzielne prace pisemne ( dłuższe       i krótkie formy wypowiedzi, testy, sprawdziany), dyktanda, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedzi ustne.

 • Na ocenę mogą mieć wpływ kryteria społeczno – wychowawcze (wkład pracy ucznia, motywacja do uczenia się i stosunek           do przedmiotu, systematyczność w pracy).

 • Uczniowie, którzy mają szansę uzyskać na semestr czy koniec roku ocenę celującą (przewaga ocen celujących spośród wystawionych ocen cząstkowych), powinni, o ile istnieje taka możliwość, potwierdzić swój wysoki poziom wiedzy i umiejęt-ności poprzez udział i osiąganie zadawalających wyników w kon-kursach różnego szczebla. Uczniowie ci muszą dodatkowo przeczytać lektury uzupełniające ( w klasie IV – 2, w klasie V i VI – 3).

  IV. Uczniowie z dostosowaniem wymagań i stwierdzoną dysleksją

         rozwojową

   

  W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (stwierdzone i zapisane w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną), ogólnie stosowane są następujące ułatwienia:

  • uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszcza-jącą ( dotyczy to sprawdzianów cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdzianów z treści lektur obowiązkowych, sprawdzianów ze znajo-mości wybranych zagadnień z nauki o języku),
  • większa tolerancja błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyj-nych przy ocenianiu ćwiczeń redakcyjnych,
  • uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę dopuszczającą (bezbłędne przepisanie tekstu dyktanda z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez nauczyciela).

Przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwo-jową, nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej,    a odpowiednio – komunikatywność wypowiedzi i czytelność, z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma. Dodatkowo, uczniowie poprawiają dyktanda „do skutku” (bezbłędne przepisanie tekstu dyktanda z uwzględnieniem poprawek nanoszonych przez nauczyciela). Ponadto nauczyciel uwzględnia   przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach lub orzeczeniach.

V. Ogólne kryteria na poszczególne oceny

Ocena celująca

Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,

 • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,

 • aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych,

 • z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych  z językiem polskim,

 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

 • odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,

 • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,

 • współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,

 • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samo­dzielnie, podejmuje próby interpretacji,

 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,

 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,

 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Ocena dobra

Uczeń:

 • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,

 • bierze czynny udział w lekcji,

 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy        i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

 • odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,

 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,

 • niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,

 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,

 • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,

 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,

 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,

 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,

 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności              z formułowaniem nawet prostych zdań,

 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,

 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,

 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,

 • ma kłopoty z techniką czytania,

 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,

 • wykazuje się niechęcią do nauki,

 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych,

 • nie angażuje się w pracę grupy

KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI Z DYSFUNKCJAMI

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych               i edukacyjnych uczniów z dysleksją oraz o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie treści i form nauczania

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

Aby precyzyjniej wskazać trudności występujące u dziecka, używamy trzech określeń:

1) dysleksja - trudności w opanowaniu umiejętności czytania,

2) dysgrafia – to zaburzenia dotyczące techniki pisania,

3) dysortografia – to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni.

Dysfunkcje te nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego podstawą programową.

Uzyskanie opinii z PP - P nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy i umiejętności, powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do systematyczności w utrwalaniu wiedzy.

Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom oceniania, co pozostali uczniowie.

1. Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy czym o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna,     a nie sposób zapisu i poprawność ortograficzna.

2. Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej.

3. Na lekcji nie jest sprawdzana technika głośnego czytania tekstów nowych.

4. Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania zasad ortograficznych, jednakże błędy zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych ćwiczeń; niezadowalająca ucznia ocena nie jest wpisywana do dziennika.

Formy sprawdzenia i oceniania postępów w zakresie ortografii to:

- dyktanda z komentarzem,

- sprawdziany z okienkiem ortograficznym,

- inne ćwiczenia ortograficzne.

Zakres sprawdzianu ortograficznego powinien obejmować jeden rodzaj trudności ortograficznej.

5. Podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia.

6. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu.

Zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi), zawsze korzystając ze słowniczka ortograficznego.

7. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją         po odczytaniu jej przez autora.

8. Na równych prawach ocenia się brudnopis i czystopis pracy pisemnej powstałej w klasie.

9. Uczeń może zapisywać treści drukowanymi literami (w klasie), w domu natomiast przy użyciu komputera / po uzgodnieniu z nauczycielem /.

10. Uczeń może zapoznawać się z wersją audio lektury (tzw. książka mówiona).

11. Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki.

12. Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej mają możliwość wydłużenia terminu pamięciowego opanowania wiersza lub fragmentu prozy (wg uznania nauczyciela).

13. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych.

14. Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych.

KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI ZE SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NIŻSZĄ OD PRZECIĘTNEJ

1. W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań.

Obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Uzyskanie opinii z PP - P nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy i umiejętności, powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do systematyczności w utrwalaniu wiedzy.

2. Wymagania mogą obejmować między innymi:

 • omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności

 • pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie

 • podawanie poleceń w prostszej formie

 • unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć

 • częste odwoływanie się do konkretu, przykładu

 • unikanie pytań problemowych, przekrojowych

 • wolniejsze tempo pracy

 • szerokie stosowanie zasady poglądowości

 • odrębne instruowanie dzieci

 • podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłużanie czasu pracy ucznia.

3. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt i dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu.

Zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi).

4. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych.

5. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz         z rodzicem powinien systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu         z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych poprzez:

1) uzyskanie od momentu poinformowania go o przewidywanej ocenie rocznej do ustalenia tej oceny z ocen cząstkowych, z przewidzianych w PZO form sprawdzania wiedzy i umiejętności, wyższych niż przewidywana ocena roczna    i pozwalających na podwyższenie oceny rocznej. W takim przypadku może nastąpić podwyższenie oceny o jeden stopień,

2) uzyskanie wyższej oceny na sprawdzianie przeprowadzonym na wniosek ucznia lub jego rodziców, pełnoprawnych opiekunów złożony poprzez sekretariat do nauczyciela przedmiotu w ciągu 7 dni od uzyskania informacji    o przewidywanej ocenie rocznej. We wniosku należy określić ocenę, jaką uczeń chce uzyskać. Sprawdzian ten przeprowadza się w ustalonej przez nauczyciela   i zależnej od specyfiki przedmiotu formie: ustnej, pisemnej bądź sprawnościowej. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje sprawdzian na ocenę wnioskowaną przez ucznia. Uczeń otrzymuje wnioskowaną ocenę roczną, gdy wykaże się w co najmniej 75% umiejętnościami i wiadomościami użytymi w narzędziu badawczym.                 W przeciwnym wypadku proponowana przez nauczyciela ocena roczna zostaje utrzymana. Dokumentacja sprawdzianu jest przechowywana w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego, którego dotyczy sprawdzian.

Nauczyciel języka polskiego: mgr Danuta Rogińska